Afbeelding
.

MSV-NOV wil flexibeler gebruik crossbaan

· leestijd 2 minuten Algemeen

HEERDE- Motorsportvereniging Noord Oost Veluwe (MSV-NOV) wil de 21 uur waarop per week van de motorcrossbaan gebruik mag worden gemaakt graag flexibeler inzetten én ze willen dat meer motorrijders tegelijk op de circuits kunnen rijden. De vereniging heeft hiertoe een aanvraag ingediend bij gemeente Heerde voor wijziging van de omgevingsvergunning (wat betreft het milieutechnische deel).

Op 11 juli 2022 heeft het college aan de MSV-NOV een omgevingsvergunning verleend, waarmee het maximum aantal uren waarop per week van de motorcrossbaan gebruik mag worden gemaakt werd verhoogd van 14 naar 21 uur per week. Hieraan vooraf heeft de raad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Die verklaring was nodig om de strijdigheid met het bestemmingsplan op te heffen. De raad heeft toen in een aangenomen motie uitgesproken dat met die verhoging de groeiruimte die de Structuurvisie biedt, is opgebruikt.

Het bestuur van de MSV-NOV heeft dus nu gevraagd om een wijziging van de omgevingsvergunning (wat betreft het milieutechnische deel). Daarmee zou de vereniging ‘meer optimaal’ kunnen omgaan met de inzet van de 21 uur per week. Zo het is op dit moment bijvoorbeeld niet mogelijk om op de zaterdagochtend te rijden. In een informatienota die naar de raad is gegaan, geeft het college aan dat er milieutechnisch geen beletselen zijn om aan de aanvraag tegemoet te komen. “Er zijn met andere woorden geen weigeringsgronden. Wij hebben dan ook besloten om aan de aanvraag tegemoet te komen, zij het (uiteraard) onder het stellen van een aantal verplichtingen. Eerste stap in het proces van vergunningverlening is het ter inzage leggen van de ontwerp-wijzigingsvergunning. Dat is gebeurd op 14 februari 2023. Gedurende een periode van 6 weken kan

een ieder zienswijzen indienen.” 

Inspreekavond

De heer Bottema sprak in tijdens de inspreekavond van 6 maart. Hij gaf aan dat de aanvraag als een verrassing kwam. “We dachten dat dit was afgekaart.” In zijn bijdrage noemde hij – naast dat er meer motoren tegelijk op de baan zouden mogen rijden - vooral de verruiming van de openingstijden dramatisch. “Heeft u wel eens naast een crossbaan gewoond? Of doet u natuurbehoud als stichting met vrijwilligers in een belendend terrein? Wij willen gewoon alleen maar dat we weten wanneer we overlast krijgen (en niet teveel). En het liefst anticipeerbaar, zoals er op het hek staat van de MSNOV: woensdagmiddag en zaterdag open. Dan doen wij even boodschappen voordat we ongestoord in de tuin kunnen gaan zitten. En hiermee willen we u dan ook appelleren aan wat hier ook in het geding is naast uw eigen oproep om geen verdere uitbreiding te dulden van het gebruik van het motorcrossterrein, namelijk het algemeen belang. Is een motorcrossterrein uitbreiding van huidig gebruik belangrijker dan het algemeen belang en zorgplicht naar inwoners van Heerde en de omliggende natuur? U heeft in uw eerdere motie een afweging gemaakt dat een omgevingsvisie andere keuzes kan maken dan wat er juridisch mogelijk is. We hopen dat dit gestand doet.” 

Dit onderwerp is een bevoegdheid van het college. Tijdens de inspreekavond bleek dat er bij raadsleden behoefte was om vragen te stellen over dit onderwerp aan het college. Aangegeven werd dat zij dit als agendapunt konden inbrengen in de commissievergadering. die inmiddels heeft plaatsgevonden. “Het ligt gevoelig, ik snap de zorgen van omwonenden. Aan de andere kant heb je ook te maken met een sportvereniging en mensen die hun sport willen beoefenen”, zegt wethouder Stephan Nienhuis. “Er kunnen nu zienswijzen ingediend worden en dan kan ook de inspreker input geven.” 

Stukken ter inzage

De stukken liggen ter inzage tot en met (dinsdag) 28 maart op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur in het gemeentekantoor van Heerde, Eperweg 5 in Heerde. U moet daarvoor wel een afspraak maken. U kunt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met bijbehorende stukken in diezelfde periode ook bekijken op www.heerde.nl/planneninvoorbereiding. U kunt tot en met (dinsdag) 28 maart uw zienswijze geven. Dit kunt u op drie manieren doen: door een brief te sturen naar het college van Heerde (Postbus 175, 8180 AD Heerde), door een zienswijze in te dienen via www.heerde.nl/zienswijze of u geeft uw zienswijze in een gesprek. Voor een afspraak hiervoor kunt u bellen met tel. 0578-699494.