Afbeelding
Foto: .

Verkeersplan Wissel definitief vastgesteld

· leestijd 2 minuten Algemeen

EPE- Het Verkeersplan Wissel is definitief vastgesteld. 

“Afgelopen twee jaar is er samen met inwoners, ondernemers en Wissels Belang nagedacht over de verkeerssituatie in Wissel en omstreken. In dit buitengebied staan woningen, boerenbedrijven en vakantieparken. Ook Landgoed Tongeren en een deel van het Wisselse Veen liggen in dit gebied. In het toeristenseizoen neemt de verkeersdrukte toe, en dit geeft inwoners een onveilig gevoel en zet de leefbaarheid onder druk. Wissels Belang heeft daarom aan de bel getrokken en gezamenlijk zijn gesprekken gevoerd om de bestaande situatie te verbeteren”, meldt gemeente Epe. In samenspraak met bewoners en belanghebbenden is een concept-rapport opgesteld. In juli 2022 is het conceptplan vastgesteld door het college. Deze zomer konden geïnteresseerden hun reactie geven op het plan. Er zijn in totaal 24 inspraakreacties binnengekomen. Het plan is op een aantal onderdelen aangepast en aangevuld. Onlangs is het plan definitief door het college vastgesteld.

Knip

Op de Molenweg-west (tussen de Le Chevallierlaan en de Veldkampweg) komt een zogenaamde knip die auto’s weert en zorgt voor een veiligere situatie voor fietsers en voetgangers. “Om sluipverkeer op de Oost Ravenweg/ Rauwenhoffweg/ Ericaweg/ Koeweg te voorkomen worden geslotenverklaringen ingesteld, natuurlijk gelden deze niet voor aanwonenden. Op de Burgweg wordt voorgesteld om éénrichtingsverkeer in te stellen. Om parkeeroverlast van recreanten tegen te gaan, worden centrale parkeerlocaties aangewezen die vanaf de hoofdwegen worden bewegwijzerd.” In het 1e kwartaal worden de verkeersmaatregelen technisch uitgewerkt in afstemming met de direct aanwonenden. De verwachting is dat in het 2e kwartaal van 2023 de verkeersbesluitprocedure wordt gestart. “Voorafgaand aan de uitvoering van het circulatieplan willen we op de Wisselseweg-Molenweg (het deel vanaf de Papenstraat tot en met de Veldkampweg) een aantal maatregelen treffen, namelijk het verduidelijken (en de zichtbaarheid verbeteren) van de kruispunten en het beïnvloeden van de snelheid door aanleg van kruispuntplateaus. Dit laatste dient in overleg te gebeuren met de direct aanwonenden. Draagvlak is hierin voorwaardelijk”, aldus de gemeente. Voor de aanpak van het gehele traject Boerweg-Molenweg-Wisselseweg (rode fietsstroken/fietsstraat/aanleg voetpad) dienen nog middelen door de Raad beschikbaar te worden gesteld. Dit maakt onderdeel uit van het gemeente-brede uitvoeringsprogramma, die momenteel in ontwikkeling is.
 

Aanpak zandwegen 

“We starten in het 1e kwartaal de technische planvoorbereiding voor het verharden van de zandwegen naar de grote recreatiebedrijven. Ook treden we in overleg met ondernemers en direct aanwonenden over de concrete uitwerking incl. verkeerscirculatie. Ook willen we samen met de direct aanwonenden nagaan hoe we de veiligheid kunnen verbeteren in de vorm van snelheidsremmende maatregelen. Deze kunnen in het werk worden meegenomen.” Verder wordt ook de technische planvoorbereiding gestart om te komen tot aanleg van een beton fietspad Woesterbergweg (tussen de Weijerdweg en Langeweg).

De provincie Gelderland is samen met andere partijen bezig om de unieke natuur Wissels Veen verder te ontwikkelen. Dit leidt ertoe dat onverharde wegen worden gesloten voor gemotoriseerd verkeer. De westelijke onverharde verbindingsweg tussen Lage Veenweg en Veenweg wordt geheel gesloten (uitgezonderd wandelaars). Dit gebeurt om de natuurontwikkeling in het Wissels Veen te stimuleren. Hiertoe worden in het 1e kwartaal van 2023 de voorbereidingen getroffen voor de verkeersbesluitprocedure.